Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

 

  Trang chính
  Thế giới tâm linh
 

Mục lục

Đời - Đạo

Kinh tụng bằng nhạc

VIDEO

Nhạc

Hoa Đạo Pháp

Mở Trang Hiếu Hạnh (TNT Mặc Giang)

Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010

Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554

His Holiness the Dalai Lama

Câu chuyện cát đá - đạo vào đời

 

  Thế giới tâm linh - Phụ trách : TN . 10/2008. Đoàn Đình Thủy st:

   


Kinh Lời Vàng

 

 

1 - Đức Phật năng lấy pháp tự trừ mê , tự được
thiền định, cũng khiến người được thiền định ;

Tự qua bờ bên kia , cũng khiến người qua bờ bên kia ;
tự giải thoát, cũng khiến người được giải thoát


Và tự diệt độ , cũng khiến người được diệt độ .
Kinh Trường A Hàm


2 - Đức Phật hỏi ông thầy tập voi về
phương pháp điều phục con voi có mấy thứ ?
Thầy tập voi đáp : thưa Ngài có 3 thứ là :
1/ Lấy móc sắt móc nơi miệng , rồi xỏ dây cột dắt .
2/ Giảm ăn thường khiến nó đói ốm .
3/ Lấy gậy đánh cho thật đau .
Nhờ cái móc móc miệng mới chế phục được cái miệng dữ
Nhờ chẳng cho ăn nhiều mới
chế phục được cái thân hung bạo
Nhờ đánh đập , mới chế phục được cái tâm hung hăng .

Đức Phật bảo với ông thấy voi rằng : Ta cũng
có ba pháp như vậy để điều phục mọi chúng sanh ,
Và cũng tự điều phục mình nữa , khiến cho được đạo
vô vi :

1/ Lấy tâm chí thành mà chế ngự lỗi nơi miệng
2/ Lấy lòng lành mà chế phục cái thân cang cường .
3/ Lấy trí huệ diệt ngu si .
Ai mà đủ ba món nầy , thời độ được mọi người
xa lìa ba ác đạo . Kinh Pháp Cú Thí Dụ


3 – Có lời hỏi : Pháp mà Đức Phật đã chứng chỉ có một , nhưng cớ chi lại hiện cõi nước vô lượng ,
Giáo hóa chúng sanh vô lượng , diễn tiếng
nói vô lượng và hiện thân vô lượng vậy ?


Đáp : Ví như tánh đất chỉ có một , chúng sanh
ở rải rác , đất không nghĩ là đồng hay là khác
Lại như tánh lửa cũng chỉ có một
mà hay đốt mọi vật , lửa không phân biệt chi hết .
Và như nước ở biển cả chỉ có một mà hiện
ngàn vạn hình sóng mòi , nước không phân biệt .
Lại cũng như tánh gió chỉ có một mà thổi tất cả vật ,
gió cũng không có nghĩ thổi riêng từng vật nào .
Và như vầng thái dương không bị mây mù thì soi khắp mười phương mà tánh chói sáng chẳng sai khác .

Pháp của các Đức Phật cũng in như vậy .
Kinh Hoa Nghiêm

 
 
    Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Phật Giáo và Khoa Học

Tông phái : Thiền - Mật - Tịnh

Bước đầu học Phật

Kinh

Luật

Luận

   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay