Thoi-Nay - Giai Tri va Doi Song

 

  Trang chính
  Thế giới tâm linh
 

Mục lục

Đời - Đạo

Kinh tụng bằng nhạc

VIDEO

Nhạc

Hoa Đạo Pháp

Mở Trang Hiếu Hạnh (TNT Mặc Giang)

Mùa An Cư Kiết Hạ năm Canh Dần 2010

Nhân Mùa Phật Đản 2634 Phật lịch 2554

His Holiness the Dalai Lama

Câu chuyện cát đá - đạo vào đời

    Thế giới tâm linh - Phụ trách : TN 
  Thầy Neten Rinpoche: 

          Tại Ấn Độ có đến 16 bậc giác ngộ trứ danh và giòng Neten Rinpoche bắt đầu từ ngài LamTran Ten, bậc giác ngộ thứ 11. Ngài đã tái sanh nhiều lần ở Ấn Độ và Tây Tạng dưới dạng Bồ Tát Mahasiddha. Sau đó ngài đại pháp giảng sư nầy được gọi là Neten Rinpoche và lãnh chức vụ viện trưởng tu viện Jungpa ở Tây Tạng.

Tu viện đã được ngài Neten Rinpoche đời thứ 1 xây cất. Ngài là vị Lạt Ma tái sanh của ngài Tsangchung Sangye Pasang, đệ tử của Lạt Ma Tsongkhapa (1357-1419). Ngài Neten Rinpoche hiện thời, ra đời một năm sau khi vị Lạt Ma Neten Rinpoche đời thứ 8 viên tịch. Năm 1986, Đức Dalai Lama đã tìm ra được Neten Rinpoche, chính thức công nhận ngài là vị Lạt Ma tái sanh đời thứ 9 và giao trọng trách quan trọng của một vị viện trưởng để tiếp tục bảo tồn tu viện Jungpa. Trước khi được công nhận là vị tái sanh đời thứ 9, ngài đã là một vị đại học giả nổi tiếng của Đại Học Phật Học SeraMey. Ngài rất tinh thông nghi lễ Mật Tông và được sự kính nể của tất cả chư tăng như một Thầy giảng Pháp và một Luận sư.

Sau khi đạt bằng cấp cao nhất Geshe Lharampa (Ph.D Tiến sĩ Phật học), Neten Rinpoche tiếp tục nghiên cứu và học thêm Phật Pháp tại tu viện Mật Tông Gyudmed. Sau 4 năm tinh tấn tu học và thực hành giáo pháp, ngài thành công trong khóa thi do Đức Dalai Lama cùng hội đồng giáo sư tu sĩ Mật Tông tổ chức và được lãnh trách nhiệm làm vị Thầy trông coi về Kỷ Luật tại tu viện Gyudmed. Hiện nay, ngài dạy chư tăng tại Đại Học Phật Học SeraMey, miền nam Ấn Độ. 

 
   

Thuyết pháp: Luật nhân quả

 

Ngài Neten Rinpoche, Viện Trưởng Tu Viện Jungpa, Tây Tạng - tại thành phố Montréal (Canada) - 14/2/2007 
[Phần 1][Phần 2]

(video by Brian Dao)
 

*** Note: OPEN VOLUME and CLICK TO SEE ***

NETEN RINPOCHE : Karma Teachings - Part 2 - English-Vietnamese

About NETEN RINPOCHE:

      There were sixteen renowned Arhats in India. Neten Rinpoche’s lineage can be traced back to the 11th Arhat, named Lam Tran Ten, who was reborn many times as a Mahasiddha, in both India and Tibet. Today this great master teacher of the Dharma is known as Neten Rinpoche and is recognized as the Abbot of Jungpa Monastery in Tibet.

     Jungpa Monastery in Kham Lithang, Eastern Tibet, was built by the 1st Neten Rinpoche, who was the Tulku (reincarnated lama) of Tsangchung Sangye Pasang, a disciple of great Lama Je Tsongkhapa (1357-1419). The present Neten Rinpoche was born just over one year after the passing of the 8th Neten Rinpoche, a compassionate lama who led a model monastic life. In the year 1986, His Holiness the Dalai Lama has graciously recognized him as the 9th reincarnated Neten Tulku, Abbot of Jungpa Monastery. By this time, he was already a great scholar at Sera Mey Monastic University and has won the respect of the other monks both as a Dharma teacher and a Debater.

     Neten Rinpoche secured the highest Geshe Lharampa Degree (Ph.D in Buddhist Philosophy) and soon afterwards, he joined in Gyudmed Tantric Monastery for higher Tantric studies. After four years of strenuous studies and practices, he appeared for the final examination in the gracious presence of H.H the Dalai Lama and the congregation of Gyudmed monks and then accepted the position of Disciplinary Master at Gyudmed Tantric Monastery.  Neten Rinpoche currently teaches monks at Sera Mey Monastic University, South India.

 
 
    Thoi Nay Montreal - Giai Tri va Doi Song

Mục lục

Phật Giáo và Khoa Học

Tông phái : Thiền - Mật - Tịnh

Bước đầu học Phật

Kinh

Luật

Luận

   
 

Copyright © 2011 | TN InfoWay